Tag: katawa

English – Ilocano Dictionary

English – Ilocano Dictionary

Agkakatawa tayo pay lang met ah. Nothing Naimas nga idengdeng Incomin Agpakpakadan agawid Juice Tagasalakan iti basol tayo Ceiling Palayaw ni Celina Say It Garampang nga babai Rating Nagtubo nga lasag To Call Nagsina nga tulang To Cling Nagan ti billit A claw Pagga-o ti